Reiniging van uw stal als pluimveehouder met Finopril kippen

Als pluimveehouder met Finopril kippen wilt u weten wat de volgende stappen zijn.
Hoe gaat u om met de reiniging van uw stal? Hoe gaan de kippen Ruien? Wanneer nieuwe kippen te plaatsen? En uiteraard heeft u vast nog veel meer vragen.

Wel doen: De kippen laten Ruien door ze op dieet te zetten.

Op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is, is de inschatting van experts dat het voor een groot deel van de besmette koppels nut heeft om kippen op dieet te zetten en dus te laten ruien. Door het dieet wordt waarschijnlijk tot 80 procent van het lichaamsvet van de kip afgebroken en daarmee zal het fipronilgehalte in het lichaam van de kip (sneller) verlagen. Het ruien van kippen heeft echter alleen zin als de stal tijdens het rui-proces droog wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Tijdelijke huisvesting van de dieren

Gezien het feit dat de desinfectiemiddelen waarvan nu verwacht wordt dat ze effectief zijn, niet toegepast kunnen worden terwijl er dieren in de stal zitten, zal een praktische oplossing gezocht moeten worden voor de tijdelijke huisvesting van de dieren. Het advies is om op twee momenten tijdens het ruiproces de stal te reinigen en zo mogelijk ook te desinfecteren namelijk bij de start van de rui en en aan het eind van de rui, vlak voordat er weer energierijker voer aangeboden wordt.

De inschatting dat ruien in veel gevallen waarschijnlijk zin heeft, is gebaseerd op onderzoeken naar hoe de stof fipronil zich gedraagt in het lichaam van de kip. Hieruit is een theoretisch rekenmodel gemaakt. Dit model moet nog onderbouwd en verfijnd worden met veldmetingen van fipronilgehaltes in weefsel van kippen voor en tijdens het dieet. Op dit moment worden die gegevens verzameld op bedrijven met verschillende diëten.

Wel doen: Droge reiniging en indien mogelijk desinfectie van de stal

Er is een belangrijk verschil tussen reiniging en desinfectie. Met reiniging wordt bedoeld dat een stof, in dit geval fipronil, verwijderd wordt uit de stal. En met desinfectie wordt bedoeld dat een stof, in dit geval fipronil, onschadelijk gemaakt worden. Op het moment dat fipronil alleen maar verwijderd wordt, bijvoorbeeld door het verwijderen van mest uit de stal, dan bevat deze mest nog steeds de schadelijke vorm van fipronil. Indien de stal wordt gedesinfecteerd dan wordt het fipronil ook onschadelijk gemaakt.

Droge reiniging van de stal
Fipronil wordt opgenomen door de kip en een groot gedeelte wordt, onder andere via de mest en urine, weer uitgescheiden. Het wordt uitgescheiden in de actieve vorm. Dit betekent dat fipronil in de mest weer opgenomen kan worden door de kip en zijn werkzaamheid behoudt. Opname kan door pikken of via de huid. Dit fipronil kan opnieuw in lichaamsvet en in eieren terechtkomen. Hoeveel er precies op deze manier opnieuw opgenomen wordt, is op dit moment niet bekend.

U voorkomt deze route van heropname door de mest telkens zo snel mogelijk te verwijderen uit de stal.

Hoe voer ik als pluimvehouder mijn Mest af:

*Mest mag alleen naar BMC afgevoerd worden voor verbranding. Op dit moment mag dit enkel na toestemming van de NVWA.
Mest, eieren en kippen die fipronil bevatten, kunnen worden afgevoerd via de door NVWA beschreven route

Hoe voer ik als pluimveehouder mijn eieren af::

*Eieren en kippen mogen enkel door de Rendac verwerkt worden. Op dit moment mag dit enkel na toestemming van de NVWA.
Mest, eieren en kippen die fipronil bevatten, kunnen worden afgevoerd via de door NVWA beschreven route

Hoe voer ik als pluimveehouder mijn kippen af:

*Kippen mogen enkel door de Rendac verwerkt worden. Op dit moment mag dit enkel na toestemming van de NVWA.
Mest, eieren en kippen die fipronil bevatten, kunnen worden afgevoerd via de door NVWA beschreven route

Informatie over het verkrijgen van toestemming voor het afvoeren van eieren, mest en kippen vindt u op de website van de NVWA.

Desinfectie van de stal
Het is van belang de fipronil die in de stal aanwezig is te inactiveren en vervolgens te verwijderen uit de stal. Fipronil is niet gemakkelijk onschadelijk te maken. Het is bewezen dat ozonbehandeling en hoge concentraties waterstofperoxide fipronil af kunnen breken. Het is echter niet mogelijk om deze middelen te gebruiken tijdens de aanwezigheid van kippen. De stal zal leeg moeten zijn voordat deze desinfectiemiddelen worden toegepast. Ook zijn het middelen die niet heel gemakkelijk toe te passen zijn in de praktijk.

Er wordt op momenteel onderzoek gedaan naar effectieve manieren om stallen op een verantwoorde wijze schoon te krijgen van fipronil. Zonder goed opgezette onderzoeken onder gecontroleerde omstandigheden is het onmogelijk om de werkzaamheid van een middel aan te tonen. Houd deze website en communicatie via OVONED in de gaten voor de resultaten van onderzoeken naar de effectiviteit van andere middelen.

Wel doen: Bemonsteren van de uitloop

De uitloop kan besmet zijn met fipronil. Dit kan gebeurd zijn doordat kippen de fipronil met de mest en urine hebben uitgescheiden in de uitloop.

Het is aan te raden de uitloop te laten onderzoeken op het gehalte fipronil in de bodem. Neem hiervoor 40 grondmonsters (minimaal 25) op verschillende plaatsen in de uitloop. Verdeel deze monsters over de lengte en breedte van het terrein en achter uw luchtuitlaat.

(Veer)stof en mestdeeltjes kunnen ervoor zorgen dat deze grond ook fipronil bevat. Een grondmonster neemt u door middel van steken (doorsnede van ongeveer 1 centimeter, bijvoorbeeld met een appelboor). Zorg dat de monsters maximaal 5 centimeter diep zijn. Hiervan kan een mengmonster gemaakt worden, dit zal ongeveer 250 gram grond zijn.

Reinigen stal finiopil kippen door pluimveehouder

Niet doen: Reiniging van een besmette stal met water (en zeep)

Fipronil is een lipofiele stof, wat betekent dat het erg goed oplost in vet en zeer slecht in water. Reiniging met enkel water zal ertoe leiden dat fipronil aanwezig blijft in vettige aanslag op wanden, vloeren, het systeem en onderdelen zoals de voerlijnen. Zeep kan vet, en dus ook fipronil, omsluiten in zogenaamde micellen en het zo verwijderen.

Maar met zeep wordt fipronil NIET onschadelijk gemaakt. In het geval van fipronil kunnen zepen dus effectief zijn om fipronil uit de stal te verwijderen. Het probleem is echter dat fipronil actief en dus schadelijk blijft in het reinigingswater. Dit betekent dat het afvalwater onbekende hoeveelheden actieve fipronil bevat. Dit water mag in geen geval terechtkomen in het oppervlaktewater (dus ook niet via het riool).

Fipronil in verhoogde concentraties in oppervlaktewater kan schadelijk zijn voor dieren en insecten in het milieu. Tot op heden is er geen praktische haalbare manier om afvalwater te behandelen en daarmee geschikt te maken voor lozing in het riool.

Niet doen: (Reinigings)water in bodem, riool of oppervlaktewater laten komen

Fipronil is een vetminnende stof. Dit betekent dat het erg goed oplost in vet en zeer slecht in water. De verhouding water tot vet is 1 op ongeveer 10.000. Reiniging met enkel water zal ertoe leiden dat fipronil aanwezig blijft in vettige aanslag op wanden, vloeren, het systeem en onderdelen zoals de voerlijnen. Zeep kan vet omsluiten in zogenaamde micellen en zo vet verwijderen.

In het geval van fipronil kunnen zepen effectief zijn om fipronil uit de stal te verwijderen. Het probleem is echter dat fipronil actief blijft in het reinigingswater. Dit betekent dat het afvalwater onbekende hoeveelheden actieve fipronil bevat. Dit water mag in geen geval terechtkomen in het oppervlaktewater (dus ook niet via het riool).

Fipronil in verhoogde concentraties in oppervlaktewater kan schadelijk zijn voor dieren en insecten in het milieu. Tot op heden is er geen praktische haalbare manier om afvalwater te behandelen en daarmee geschikt te maken voor lozing in het riool.

Niet doen: Een nieuw koppel plaatsen of een besmet koppel laten ruien, zonder adequate reiniging en eventueel desinfectie van de stal.

Het is van belang de fipronil die in de stal aanwezig is te inactiveren en vervolgens te verwijderen uit de stal. Fipronil is niet gemakkelijk inactief te maken. Het is bewezen dat ozonbehandeling en hoge concentraties waterstofperoxide fipronil af kan breken. Het is niet mogelijk de middelen te gebruiken in aanwezigheid van kippen. De stal zal dus leeg moeten zijn voordat deze middelen gebruikt kunnen worden. Praktisch zijn deze middelen lastig toe te passen in kippenstallen. Toch moet eerst uw kippen stal schoon worden gemaakt.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar effectieve manieren om stallen op een verantwoorde wijze schoon te krijgen van fipronil. Zonder goed opgezette onderzoeken onder controleerbare omstandigheden is het onmogelijk om de werkzaamheid van een middel aan te tonen. Houd de website van gddiergezondheid.nl en communicatie via OVONED in de gaten voor de resultaten van onderzoeken naar de effectiviteit van andere middelen.

Niet doen: Middelen toepassen waarvan de werkzaamheid onbekend is

Veel bedrijven zullen u op dit moment adviseren over welke middelen toegepast kunnen worden om uw bedrijf zo snel mogelijk vrij te krijgen van fipronil. Dit is begrijpelijk en in de meeste gevallen ook goed bedoeld. Toch is het dringende advies om geen middelen toe te passen waarvan de werkzaamheid niet of nauwelijks is aangetoond.

En het wordt helemaal ontraden middelen toe te passen waarvan onbekend is wat de samenstelling is. Het risico is te groot dat door toepassing van allerlei onbekende stoffen mogelijk nog meer schade wordt aangericht aan de dieren, de stal en het milieu. Dit zou uiteindelijk alleen maar leiden tot nog meer schade voor de totale pluimveesector.

Bron: gddiergezondheid.nl

Schoonmaken met waterstofperoxcide om fipronil uit kippenstal te krijgen?

 

No Responses

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *